Alt tyder på, at Tronfølgekampagne burde have været i udbud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det tog tre dag at få første svar fra Statsministeriet om udbud på Tronfølge-kampagnen. Foreløbig har det taget tre dage at få svar på supplerende spørgsmål.

Den samlede kontraktsum afgør, om en reklamekampagne skal sendes i EU-udbud. Alligevel har Statsministeriet i forbindelse med Tronfølge-kampagnen kun forholdt sig til “konsulent-delen” af budgettet og derfor undladt et udbud.

Det fremgår af et svar fra administrations-chef Torben Skovgaard Andersen.

Han skriver i svaret bl.a.: “Statsministeriet vurderede, at selve konsulentdelen ville ligge under tærskelværdierne for et EU-udbud, men over de nationale regler for annoncering og udbud. Statsministeriet valgte derfor – i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter – at annoncere opgaven omkring konsulentbistand på Statsministeriets hjemmeside”.

Bureaubiz har stillet en række supplerende spørgsmål – som f.eks. hvem der har håndteret medieindrykningen og hvad den samlede aftale med Kunde & Co lød på – men endnu ikke modtaget svar.

Der er dog meget, der tyder på, at den praksis er forkert.

Hos Konkurrencestyrelsen siger kontorchef, Pia Ziegler, at hun ikke kan kommentere på den konkrete sag men hun understreger, at “som udgangspunkt må man ikke dele et budget op for at omgå udbudsreglerne”.

Hos udbudsvagten siger ejer og direktør, Kevin Bengtsson:

“Generelt for alle typer kontrakter gælder, at en ordregiver ikke må omgå direktiverne ved at opdele kontrakterne eller ved at anvende særlige metoder til at beregne kontrakternes værdi.

Værdien af flere kontrakter skal lægges sammen ved vurderingen af tærsklen, når der er tale om en indholdsmæssig sammenhæng mellem leverancerne”, siger Kevin Bengtsson og fortæller, at tærskelværdien for ministerier er ca. 1 mio. kr.

Over det skal den i EU-udbud, mens man ved opgaver over 500.000 kr. har en såkaldt annonceringspligt

Kevin Bengtsson tilføjer, at “såfremt én leverandør optræder som hovedleverandør i forhold til ordregiveren, og de øvrige leverandører er underleverandører, er det den samlede værdi af hovedleverandørens kontrakt med ordregiveren, der anvendes ved beregningen af tærsklen”.

Såvidt Bureaubiz ved, er den samlede bevilling på Tronfølge-kampagnen på 5 mio. kr.

Det afgørende for, om der skal være et udbud, er, om et produkt eller en tjenesteydelse står på den såkaldte Bilag 2A liste. For bilag 2B listen gælder der særlige regler.

Reklameydelser er normalt på Bilag 2A.

Der er undtagelsesbestemmelser, men de er ret svære at leve op til.

Endelig kan der også være rammeaftaler – som f.eks. den såkaldte SKI-certificering. I forhold til SKI er Kunde & Co dog ikke med på den liste.

Administrationschef, Torben Skovgaard Andersens svar til Bureaubiz:

“Finansudvalget gav den 2. april 2009 tilslutning til, at Statsministeriet kunne igangsætte en oplysningskampagne omkring folkeafstemningen om tronfølgeloven. Statsministeriets kampagne har bestået af en række forskellige elementer: Opbygning af en hjemmeside, annoncer i diverse uge- og dagblade, facebook-profil, elektroniske bannerreklamer på netaviser etc., busreklamer, outdoorreklamer, produktion af et tv-spot og så endelig konsulentbistand i forbindelse med ideoplæg og proces.

Statsministeriet vurderede, at selve konsulentdelen ville ligge under tærskelværdierne for et EU-udbud, men over de nationale regler for annoncering og udbud. Statsministeriet valgte derfor – i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter – at annoncere opgaven omkring konsulentbistand på Statsministeriets hjemmeside. Det fremgik af annoncen, at Statsministeriet ved udvælgelsen af konsulentfirma bl.a. ville lægge vægt på forslag til mediestrategi og forslag til proces og planlægning. Statsministeriet har haft kontakt til to konsulentfirmaer vedrørende konsulentopgaven. På baggrund af drøftelser med disse to firmaer, valgte Statsministeriet konsulentfirmaet Kunde og Co. Det var Statsministeriets konkrete vurdering, at firmaet bedst ville være i stand til at løfte opgaven inden for den meget stramme tidsplan, som hele oplysningskampagnen har været kørt efter.”