Ford dømt for skjult reklame og prisvildledning

Cristian Jensen
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Ford er blevet idømt en bøde på 200.000 kr. for to forskellige overtrædelser af markedsføringsloven.

Det ene forhold, som Ford er dømt for, omhandlede overtrædelse af forbuddet mod skjult reklame, idet selskabet fra 2013 til 2016 havde ydet ti kendte personer en væsentlig økonomisk fordel ved at lease dem en bil til nedsat pris for at være ambassadører for bilmærket.

Ambassadørerne havde på opfordring af selskabet lagt opslag på deres egne Instagramprofiler, hvor ambassadørerne på forskellig vis skrev og viste selskabets motorkøretøjer.

Retten fastslog, at hashtags (#), der henviser til den erhvervsdrivende, som udgangspunkt ikke er tilstrækkelig reklamemarkering. Det gjorde ikke nogen forskel, at en del af overtrædelserne fandt sted inden Forbrugerombudsmanden i januar 2016 udgav en detaljeret vejledning om tydelig markering af opslag på sociale medier.

Retten fastslog desuden, at selskabet ved sin henvendelse til ambassadørerne af 21. juni 2016 bragte sit ansvar for overtrædelserne til ophør. Selskabet havde ved henvendelsen anmodet ambassadørerne om at rette opslagene, hvis de ikke var markeret som reklame.

I forbindelse med rettens udmåling af bødens størrelse indgik omsætningskriteriet. Kriteriet blev indsat i markedsføringsloven ved en lovændring af 30. november 2021, der trådte i kraft den 1. januar 2022.

Af ændringslovens for­arbejder fremgår, at kriteriet ikke finder anvendelse på overtrædelser begået før 2022. I dommen henvises til straffelovens § 3, stk. 1, hvoraf følger, at spørgsmålet om straf skal afgøres efter loven på påkendelsestidspunktet, dog at afgørelsen ikke derved må blive strengere end efter loven på gerningstidspunktet.

Retten nåede frem til, at overtrædelsen omfattede 56 opslag fordelt på 9 forskellige Instagramprofiler med mellem 1.550 og 71.000 følgere over en periode på knap 3 år, hvilket retten karakteriserede som en grov overtrædelse.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at forholdet skulle udløse en bøde på 900.000 kr., hvilket svarede til det dobbelte af, hvad anklagemyndigheden havde opgjort markedsføringsudgifterne til. Retten udmålte bødestraffen for dette forhold til 100.000 kr.

Sagens andet forhold omhandlede 4 bilmodeller, der over en periode på 7 måneder fra juli 2015 på Fords egen hjemmeside, blev markedsført med en betydelig højere førpris end den faktiske førpris. Det fremgår ikke af dommen, hvilken bødepåstand anklagemyndigheden havde nedlagt for dette forhold.

Retten udmålte bødestraffen for dette forhold til 100.000 kr.

Kilde: Dom afsagt af Retten i Glostrup den 23. september 2022 i rettens sag nr. C9-1814/2019 i sagen Anklagemyndigheden mod Ford Motor Company A/S