Forslag om fængselsstraf for overtrædelse af markedsføringsloven

Christian Jensen
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Forbrugerombudsmanden har de senere år behandlet flere sager om grove og systematiske overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsbestemmelser. Især elmarkedet har givet anledning til klager.

Erhvervsministeren har den 29. marts 2023 fremsat forslag om indførelse af mulighed for fængselsstraf for overtrædelse af markedsføringsloven.

Baggrunden for forslaget er, at Forbrugerombudsmanden de senere år har behandlet flere sager om grove og systematiske overtrædelser af markedsføringslovens vildledningsbestemmelser. Især elmarkedet har givet anledning til klager over enkelte selskabers aggressive og vildledende telefonsalg. Det er ministeriets vurdering, at det vil have en præventiv effekt, hvis de ansvarlige kan blive idømt fængselsstraf. Forbruger­om­budsmanden har vurderet, at der vil være tale om 0-3 sager om året, hvor fængselsstraf kan komme på tale.

Strafhjemlen vil omfatte overtrædelse af lovens § 7 og bilag 1, nr. 24-31, jf. § 9 og under skærpende omstændigheder overtrædelse af § 5, stk. 1 om vildledende handlinger og § 6, stk. 1 om vildledende udeladelser.

Lovens § 7 omhandler aggressiv handelspraksis som chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed. Nederst redegøres nærmere for de anførte numre i bilag 1.

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, kan overtrædelser straffes med fængsel i indtil 4 måneder. Efter de nugældende regler kan de anførte bestemmelser alene sanktioneres med bøde.

Fængselsstraf forudsætter, at overtrædelsen eller undladelsen er begået med forsæt eller grov uagt­som­hed.

Det anses som skærpende omstændigheder, når overtrædelsen er begået som led i en systematisk over­træd­else af reglerne med økonomisk vinding for øje. En overtrædelse kan fx være systematisk, hvis der er tale om et stort antal overtrædelser, eller hvis det kan påvises, at meget grove overtrædelser er gen­nem­tænkte eller følger et på forhånd fastlagt system eller princip.

Det er hensigten, at lovændringen træder i kraft den 1. juli 2023.

Et tilsvarende lovforslag blev fremsat af erhvervsministeren den 5. oktober 2022 (L 14, 2022-23, 1. samling) men bortfaldt på grund af udskrivelse af valg til Folketinget samme dag.

Kilde: Lovforslag nr. 89 i 2022-23 (2. samling) som fremsat den 29. marts 2023 af erhvervsministeren. Link: L 89 – 2022-23 (2. samling) (oversigt): Forslag til lov om ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring. (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til beruselse og indførelse af mulighed for fængselsstraf). / Folketinget (ft.dk) .

Lovens bilag 1 nr. 24 – 31 omhandler en række former for aggressiv handelspraksis, der altid er ulovlige i medfør af lovens § 9. Nr. 24 omhandler det forhold, at forbrugeren bringes til at tro, at han ikke kan forlade lokalerne førend en kontrakt er indgået. Nr. 25 omhandler situationer med den erhvervsdrivendes uønskede besøg på forbrugerens bopæl. Nr. 26 omhandler vedholdende og uønskede henvendelser pr. telefon eller e-mail. Nr. 27 omhandler irrelevante betingelser for anmeldelse af fordringer. Nr. 28 omhandler reklamer, der opfordrer børn til at købe eller til at overtale deres forældre eller andre voksne til at købe produkter til dem, som reklamen vedrører. Nr. 29 omhandler forskellige tilfælde, hvor den erhvervsdrivende kræver betaling for eller returnering af produkter, som den erhvervsdrivende uopfordret har leveret, selvom forbrugeren ikke har anmodet herom. Nr. 30 omhandler tilfælde, hvor den erhvervsdrivende truer forbrugeren, hvis han ikke køber produktet. Nr. 31 omhandler tilfælde, hvor der skabes det fejlagtige indtryk, at forbrugeren har vundet noget, forudsat at forbrugeren betaler et pengebeløb eller påtager sig en udgift.