Greenwashing af tagpap

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: En forhandler af tagpap fik nedlagt forbud mod at markedsføre sine produkter som miljøvenlige.

En producent (sagsøger) af tagpap fik nedlagt forbud mod, at en dansk eneforhandler (sagsøgte) af konkurrerende produkter markedsførte produkterne med brug af 13 konkrete miljø- og klimaudsagn. Sagsøgeren fik ikke medhold i, at sagsøgte skulle betale erstatning eller vederlag for den hidtidige brug af udsagnene.

De forbudte udsagn omhandlede bl.a. miljø- og klimaudsagn, som retten fandt udokumenterede. Ud­sagn­ene omhandlede bl.a. bæredygtighed, miljøvenlighed og genanvendelighed.

Som et eksempel på et forbudt udsagn kan nævnes, at sagsøgte på en kampagnehjemmeside i 2021 havde angivet: ”Derbigum NT = Bæredygtig tagmembran”.

Udsagnet blev af sagsøger karakteriseret som et udokumenteret fritstående generelt miljøudsagn. Til dokumentation for udsagnet havde sagsøgte henvist til den fremlagte dokumentation generelt og påpeget, at sagsøger ikke havde forevist en bedre EPD (en miljødeklaration), end den sagsøgte havde for sit produkt.

Retten fandt, at rigtigheden af udsagnet måtte vurderes efter de normer og regler, der var gældende på tidspunktet for dets fremsættelse i 2021. Retten fandt, at rigtigheden af udtrykket måtte anskues således, at produktet ikke har en negativ indvirkning på (i hvert fald) miljøet set i forhold til tilsvarende produkter på markedet, hvilket sagsøgte ikke havde dokumenteret.

Et andet forbudt udsagn var, at sagsøgte på en hjemmeside i oktober 2021 i en artikel havde angivet: ”3x mindre CO2 udledning”.

Påstanden var også bragt i sagsøgtes nyhedsbrev. Sammen­­lig­nings­grund­laget for udsagnet var oplyst som ”andre gode alternativer”. Artiklen henviste bl.a. til pro­dukt­ets EPD. Sagsøgte fremlagde grundlaget for beregningen af produktets CO2-udledning. Retten fandt ikke, at sagsøgte havde dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de anførte værdier gjaldt generelt og for alle sammenlignelige produkter. Retten fandt udsagnet udokumen­teret.

Et logo med udsagnet ”EPD Verified” gav indtryk af, at sagsøgtes produkter var certificeret eller havde be­stået en kvalitetstest.

Retten lagde til grund, at en EPD er en standardiseret miljødeklaration, som inde­holder oplysninger om byggematerialets miljømæssige aftryk. Retten fandt, at sagsøgtes brug af EPDen var vildledende.

Kilde: Sø- og Handelsrettens dom af 27. januar 2023 i sag BS-4151/2021-SHR mellem Nordic Waterproofing A/S (sagsøger) mod Eurotag Danmark A/S (sagsøgte)