Dom: Det reelle var afgørende 

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Fra februar 2016 til november i 2017 markedsførte Alka Forsikring periodisk dets bilforsikring til private i tv-reklamer og på YouTube. Af reklamefilmen fremgik et udsagn om, at ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”. Landsretten frifandt Alka Forsikring for at have vildledt forbrugerne. Udsagnet blev bedømt på grundlag af praksis og…

Fra februar 2016 til november i 2017 markedsførte Alka Forsikring periodisk dets bilforsikring til private i tv-reklamer og på YouTube. Af reklamefilmen fremgik et udsagn om, at ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”. 

I henhold til selskabets forsikringsbetingelser var Alka berettiget til at sætte præmien op efter enhver skade, ligesom en skade betød, at forsikringstageren ikke rykkede op på et billigere præmietrin. For de kunder, der ikke var på det billigste præmietrin, steg selvrisikoen endvidere med 4.000 kr. i et år efter en skade. 

Forbrugerombudsmanden anså udsagnet for at være i strid med markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring og politianmeldte selskabet.  

Den 8. marts 2021 idømte Retten i Glostrup selskabet en historisk stor bøde på 16,9 mio. kr. for vildledning. Selskabet ankede dommen til Østre Landsret, der ved dom af 1. juni 2022 frifandt selskabet. 

Landsretten fastslog, at ved vurderingen af hvorvidt der var vildledt, skal der lægges vægt på ikke blot de formelle aftalevilkår men tillige produktets reelle egenskaber. 

Om adgangen til præmieforhøjelse bemærkede landsretten, at det var selskabets faste praksis ikke at udnytte vilkåret til generelt at forhøje præmien efter en skade, hvilket var støttet af praksis i forsikringsbranchen for så vidt angik ”Fastpris” for en bilforsikring. Landsretten lagde endvidere til grund, at selskabet i intet tilfælde i gerningsperioden forhøjede præmien som følge af en skade. På den baggrund fandt landsretten det ikke bevist, at udsagnet udgjorde en overtrædelse af forbuddet. 

Da det omtvistede udsagn efter en naturlig sproglig forståelse ikke omfattede udsættelse af en præmiereduktion, var der heller ikke for denne del tale om vildledning. 

I forhold til den etårige forhøjelse af selvrisikoen lagde landsretten til grund, at vilkåret alene aktualiseredes for under 1 promille af kunderne. Landsretten fandt herefter, at en naturlig sproglig forståelse af udsagnet ikke omfattede en forøgelse af en selvrisiko, som alene aktualiseredes i et marginalt antal tilfælde, hvorfor udsagnet heller ikke for denne dels vedkommende var vildledende. 

Landsretten konkluderede herefter, at udsagnet sammenholdt med betingelserne, ikke udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 5, stk. 1, og/eller § 6, stk. 1, hvorfor selskabet frifandtes. 

Kilde: Dom afsagt af Østre Landsrets 14. afd. den 1. juni 2022 (S-908-21) 

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning