TV 2 reklamerede i strid med reglerne for en fødevarevirksomhed

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: Radio- og tv-nævnet har fastslået, at TV 2-programmer, der var sponsoreret af Too Good To Go, var i strid med reglerne.

Radio- og tv-nævnet har i en afgørelse af 27. januar 2022 behandlet en klage over sponsorering af programmer på TV 2 sendt den 6. og 7. april 2021 i GO’ Aften Live og GO’ Morgen Danmark.

Klageren havde angivet, at det ikke tydeligt fremgik af programmerne, at de var sponsoreret og betalt af Too Good To Go ApS (sponsoren).

Sponsoren og TV 2 indgik et kommercielt samarbejde vedrørende kampagnen ”Mindre madspild”. Parterne aftalte, at TV 2 bragte indslag i programmerne, viste kampagnenavnet, dens grafik samt kampagne­breakers på mellem 2 til 5 sekunder. TV 2 modtog betaling herfor.

I udsendelsen den 6. april 2021 optrådte løbende skillere, hvor sponsorens logo fremgik. Tilsvarende i ud­send­elsen dagen efter, der på fem skillere inde i programmet viste sponsorens logo.

Nævnet fastslog, at de indsatte skillere i programmerne var i strid med reglerne om sponsorering af programmer i fjernsyn. Det følger af reglerne, at krediteringen af sponsoren skal ske enten i starten og/eller i slutningen af programmet, samt at krediteringen ikke må forekomme inde i programmet.

Nævnet bemærkede, at der i programmerne optrådte adskillige skillere, som bl.a. indeholdt sponsorens logo, midt i programmerne. Nævnet vurderede, at skillerne, idet de forekom midt inde i programmerne, udgjorde en sponsorkreditering i strid med reglerne.

De regler, som nævnet fortolkede ved afgørelsen, findes i Radio- og fjernsynsloven (lovbekendtgørelse nr. 1350/2020) samt i reklamebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1155/2020).

Det følger af lovens § 79, at ved sponsorering af programmer forstås enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i fjernsyn fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse af, udbud eller produktion af programmer i fjernsyn med henblik på at fremme den pågældendes navn, logo, image, aktiviteter eller produkter.

Det følger af lovens § 80, at sponsorerede programmer klart skal kunne identificeres ved, at sponsorens navn, logo eller andet symbol, herunder en angivelse af sponsorens produkt, tjenesteydelse eller et kendemærke herfor, er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller begge steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet.

Det følger af bekendtgørelsens § 39, at overtrædelse af reglerne om sponsorerede programmer kan straffes med bøde. 

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning